Vi registrerer cookies. Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du vores registrering af cookies. Okay!

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskabs rådgivning, medmindre andet er aftalt.

1. Ved sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen.

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab er omfattet af reglerne i hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

2. Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten efter gældende regler, og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

3. Fortrolighed

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

4. Insiderregler

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskabs medarbejdere er undergivet interne regler i overensstemmel-se med lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

5. Anvendelse af rådgivning

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskabs rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

6. Dokumenter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige doku-menter opbevares i fem år fra fakturadato.

7. Honorar

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskabs honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlin-gen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været an-vendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de til-fælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive be-regnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens for-løb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling ind-sættes på en klientkonto. Klienten godskrives tilskrevne renter efter gældende regler. Forudbetalinger anven-des til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

8. Udlæg

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtage sådanne om-kostninger på den førstkommende faktura.

9. Fakturering

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes normalt hvert kvartal eller halv- og helårligt.

Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller procedurer.

Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms til-lægges efter de til enhver tid gældende regler.

10. Ansvar

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for råd-givning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores ansvar er begrænset til 2,5 mio. DKK for hver enkelt sag. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vort ansvar omfatter ik-ke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underle-verandører, som Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab har henvist klienten til.

11. Lovvalg og værneting

En tvist mellem en klient og Hævdholm & Stausholm Advokatanpartsselskab skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

Opdateret november 2017